• ä
 • Ä
 • ö
 • Ö
 • ü
 • Ü
 • ß

Các câu hỏi thường gặp chuyên ngành liên quan kinh tế 1

Ngày 14/10/2015

Tổng hợp và đáp án một số câu hỏi thường gặp đối với chuyên ngành kinh tế

Câu 1: Ngân hàng Trung ương và ngân hàng thương mại là gì? Chức năng của ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại;

Trả lời:

Chức năng của ngân hàng trung ương:

Định nghĩa: Ngân hàng trung ương là ngân hàng của quốc gia và thực hiện chức năng quản lý vĩ mô các hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng nhằm đảm bảo sự ổn định tiền tệ và an toàn cho cả hệ thống ngân hàng, qua đó mà thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô của nền kinh tế.

 • -Ngân hàng phát hành tiền
 • -Ngân hàng của các ngân hàng:
 • + Mở tài khoản và nhận tiền gửi của các ngân hàng trung gian
 • + Cấp tín dụng cho các ngân hàng trung gian: NHTW cấp tín dụng cho các ngân hàng trung gian dưới hình thức chiết khấu lại (tái chiết khấu) các chứng từ có giá ngắn hạn do các ngân hàng trung gian nắm giữ.
 • + Là trung tâm thanh toán bù trừ cho hệ thống ngân hàng trung gian: Vì các ngân hàng trung gian đều mở tài khoản và ký gửi các khoản dự trữ bắt buộc và dự trữ vượt mức tại NHTW nên chúng có thể thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt qua NHTW thay vì thanh toán trực tiếp với nhau. Khi đó, NHTW đóng vai trò là trung tâm thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng trung gian.
 • -Sử dụng các chính sách tài khóa, tiền tệ để đảm bảo sự ổn định tiền tệ và toàn bộ nền kinh tế

Chức năng của ngân hàng thương mại:

Định nghĩa: Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.

Các chức năng cơ bản

 • -Chức năng trung gian tín dụng: Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng thương mại đóng vai trò là "cầu nối" giữa người dư thừa vốn và người có nhu cầu về vốn.
 • -
 • Chức năng trung gian thanh toán: Ngân hàng thương mại làm trung gian thanh toán khi nó thực hiện thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng và các khoản thu khác theo lệnh của họ. Ở đây ngân hàng thương mại đóng vai trò là người "thủ quỹ" cho các doanh nghiệp và cá nhân bởi ngân hàng là người giữ tài khoản của họ.
 • -Chức năng "tạo tiền" : ngân hàng thương mại có khả năng tạo ra tiền tín dụng (hay tiền ghi sổ) thể hiện trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tại ngân hàng thương mại. Đây chính là một bộ phận của lượng tiền được sử dụng trong các giao dịch.

Sự khác nhau cơ bản giữa NHTW và NHTM:

NHTW: phát hành tiền + quy định mức trần và sàn của lãi suất + sử dụng chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa để quản lý nền kinh tế vĩ mô + quản lý các ngân hàng trung gian

NHTM: nhận tiền của người thưuà vốn cho người thiếu vốn vay + trung gian thanh toán +tạo tiền tín dụng ( tiền ghi sổ) 

Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo